Gebruiksvoorwaarden

Welkom op deze website over L’Oréal Paris (hierna genoemd de ‘Website’). We nodigen u uit om aandachtig deze gebruiksvoorwaarden te lezen die van toepassing zijn op het surfen op deze Website (hierna genoemd de ‘Gebruiksvoorwaarden’). Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt u zonder voorbehoud de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Met vragen inzake uw gebruik van de Website kunt u ons contacteren op het volgende adres: consumercarenl@loreal.com

WETTELIJKE VERMELDINGEN

URL van de Website: www.loreal-paris.be

Contact: E-mail: consumercarenl@loreal.com - Telefoonnummer: +32 2-210 06 78

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc AUVERLAU

Uitgever: onderneming L’ORÉAL BELGILUX nv, met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 584 te 1082 Brussel, intracommunautair btw-nummer: BE 0403 136 453,
handelend in naam en voor rekening van zijn merk L’Oréal Paris (hierna genoemd de ‘Uitgevende vennootschap’ of ‘Wij’).

Hosting provider:Microsoft Ireland Operations Limited (Offre Microsoft AZURE), gevestigd in DUBLIN 18 99000 BLACKTHORN ROAD, geregistreerd in het Handelsregistr van Ierland onder het nummer . Telefoonnummer: +353 1850 940 940 ALSY.

Toegang tot de website

Om toegang te hebben tot de Website en hem te gebruiken moet u meerderjarig zijn en over een geldig e-mailadres beschikken. Bent u minderjarig, dan is de voorafgaandelijke toestemming van uw ouders noodzakelijk.
U heeft vrij en gratis toegang tot de Website, zonder voorafgaandelijke inschrijving of het aanmaken van een account.
De toegang tot de Website en/of bepaalde rubrieken ervan kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereisen. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het nemen van de gepaste maatregelen om de geheimhouding van die codes te garanderen. U kunt deze uiteraard op elk moment wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Website en/of bepaalde rubrieken ervan kan evenwel beperkt worden om frauduleus gebruik van voornoemde codes te voorkomen. We raden u aan Ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u mogelijk op de hoogte zou zijn. Bovendien behouden Wij ons het recht voor om uw toegang op te schorten in het geval de regels beschreven in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd.
De kosten voor toegang tot en gebruik van het telecommunicatienetwerk blijven evenwel te uwen laste.

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomsrechten

De ontwikkeling van deze Website heeft aanzienlijke investeringen gevergd. De Website en alle elementen waaruit die is opgebouwd (zoals merken, beeldmateriaal, teksten, video’s, enzovoort), zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Elk gebruik, reproductie of weergave van de Website (geheel of gedeeltelijk), via welke drager ook, voor andere doeleinden is verboden.
Mogelijk stellen Wij op deze Website content ter beschikking die u mag downloaden (hierna genoemd ‘Downloadbare Content’). Wij verlenen u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Downloadbare Content, gratis en voor de wettelijke beschermingstermijn van de intellectuele eigendomsrechten zoals die zijn bepaald door de Belgische en buitenlandse wetgeving alsook door de internationale overeenkomsten. Elke reproductie, weergave, wijziging of verdeling van de Downloadbare Content is verboden. Door Downloadbare Content te downloaden of te gebruiken verbindt u zich ertoe die te gebruiken overeenkomstig de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
In het geval Wij u een Website ter beschikking stellen die toelaat een beeld bij te werken (meer bepaald om virtueel een schoonheidsproduct te testen), erkent en aanvaardt u dat die Website enkel gebruikt mag worden voor privédoeleinden en overeenkomstig zijn doel. Het is u niet toegestaan deze Website te gebruiken op een manier die de eerbaarheid, de reputatie of de rechten van een derde schaden, zoals hierna beschreven wordt.

Rechten van derden
We herinneren u eraan dat u verplicht bent het geheel van noodzakelijke toelatingen en rechten te bekomen/aan u te laten overdragen van de verschillende rechthebbenden betrokken bij de eventuele content die u op de Website zou willen publiceren, hierbij inbegrepen de intellectuele eigendomsrechten en/of de literaire, artistieke en/of industriële eigendomsrechten, alsook de persoonlijkheidsrechten (meer bepaald de beeldrechten), zodat u met een gerust gemoed de voornoemde content kunt benutten. U moet bijvoorbeeld noodzakelijkerwijs de rechten verkrijgen/u laten toewijzen over de content (meer bepaald de auteursrechten van beelden) evenals alle elementen die in deze inhoud voorkomen zoalsdeelementen van recente architectuur, reclamecreaties of kledijcreaties.

Gebruikerscontent

Mogelijk stellen Wij op deze Website ruimte ter beschikking waar gebruikerscontent kan worden geplaatst, zoals bijvoorbeeld teksten, foto’s, video’s, meningen, enzovoort (hierna genoemd ‘Gebruikerscontent’).
Door Gebruikerscontent op de Website te publiceren verleent u Ons hiermee een gratis, niet-herroepbare, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor de volledige wettelijke beschermingstermijn van de intellectuele, literaire, artistieke, en/of industriële eigendomsrechten zoals die zijn bepaald door de Belgische en buitenlandse wetgeving alsook door de internationale overeenkomsten (met inbegrip van alle aanvullende of wijzigende reglementeringen), om die Gebruikerscontent (volledig of gedeeltelijk) te reproduceren, weer te geven, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, ze in andere werken te integreren en te verdelen.
Dit gebruik is toegestaan voor alle interne of externe communicatiedoeleinden, corporate of financieel, reclamedoeleinden, alsook voor alle pr-doeleinden, historische doeleinden en voor de archieven, van de L’ORÉAL-groep of van zijn filialen, zijn producten en/of zijn merken, meer bepaald de volgende dragers:

  • affiches van alle formaten, met onbeperkte oplage;
  • pers, met onbeperkt aantal verschijningen;
  • uitgave, met onbeperkt aantal publicaties, meer bepaald publicaties voor intern gebruik, met

 

Handvest van goed gedrag

Wij verdedigen verdraagzaamheid en respect voor de ander als waarden.
Door het gebruik van deze Website ziet u daarom af van:

  • het overbrengen van racistische, gewelddadige, xenofobe, kwaadwillige, vulgaire, obscene of onrechtmatige boodschappen;
  • het verdelen van boodschappen van nadelige, lasterlijke, niet-toegestane, kwaadwillige aard, die

 

Informatie op de website

Wij herinneren u eraan dat onjuistheden of vergetelheden kunnen voorkomen in de informatie die op deze Website beschikbaar is, meer bepaald door toedoen van derden. Wij verbinden ons ertoe zo snel mogelijk die onjuistheden te verwijderen of die onvolledigheden aan te vullen op de Website.

Informatie over de producten en diensten
De producten en diensten die u op deze Website worden voorgesteld, betreffen geen aanbiedingen maar een algemene voorstelling van het gamma van producten en diensten die Wij verdelen in het land waar deze Website wordt verdeeld.

Adviezen en analysetools
De adviezen die op deze Website worden gegeven en/of de analysetools die eventueel beschikbaar zijn, zijn louter simulaties met het oog op het bekomen van schoonheidsadvies.De informatie die daardoor ter beschikking kan worden gesteld, is louter indicatief bedoeld en kan op generlei wijze een medische diagnose of een klinische consultatie noch een medische behandeling vervangen.
Bijgevolg kunnen Wij u geen volledige tevredenheid garanderen betreffende de adviezen die voortvloeien uit het gebruik van die tools en nemen Wij geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u ervan zou kunnen maken.
Voor alle aanvullende informatie of in geval van twijfel raden Wij u aan om uw arts te raadplegen.

Hyperlinks
De hyperlinks die op deze Website zijn toegevoegd, kunnen u leiden naar websites die beheerd worden door derden, waarvan Wij de inhoud niet in handen hebben. Bijgevolg, en in de mate dat de hyperlinks enkel op deze Website werden toegevoegd om u het surfen op het internet gemakkelijker te maken, behoort het bezoeken van websites van derden geheel en al tot uw keuze en tot uw exclusieve verantwoordelijkheid.

 

Persoonsgegevens

Het kan voorvallen dat Wij persoonsgegevens verzamelen die u betreffen, meer bepaald wanneer u (i) zich inschrijft voor een dienst, (ii) Downloadbare Content downloadt, (iii) zich authentiseert, (iv) zich inschrijft voor een spel/wedstrijd, (v) Ons een e-mail stuurt, (vi) deelneemt aan een peiling of onderzoek.

Uw persoonsgegevens worden door de L’ORÉAL BELGILUX nv opgeslagen in een informaticabestand met het oog op het uitvoeren van marketingacties.

Ze worden bewaard alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we uw persoonsgegevens in ons bezit hebben, om in uw behoeften te voorzien, of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. en zijn bestemd voor marketingdoeleinden.

Overeenkomstig de geldende reglementaire en wettelijke bepalingen, geniet u het recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van de gegevens die u betreffen. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen door aan het volgende adres een schrijven te richten met een fotokopie van een identiteitsbewijs als bijlage:
Keizer Karellaan 584 te 1082 Brussel

Voor meer informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, nodigen Wij u uit om onze Policy inzake persoonsgegevens hier na te lezen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw toestel worden geplaatst wanneer u op de Website surft (zoals bijvoorbeeld de pagina’s die u bezocht heeft, datum en uur van uw bezoek, enzovoort) en die gelezen kunnen worden tijdens uw bezoeken op diezelfde Website (hierna genoemd de ‘Cookies’)

 

Wijziging van de website en van de gebruikersvoorwaarden

Het is mogelijk dat wij in de toekomst de content en informatie op deze Website alsook de onderhavige Gebruiksvoorwaarden moeten wijzigen, meer bepaald om nieuwe van toepassing zijnde wetgeving of reglementeringen na te leven en/of om de Website te verbeteren.

U zal op de Website op de hoogte gebracht worden van elke wijziging vooraleer die in werking treedt in het kader van onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Het feit dat u de Website blijft gebruiken, impliceert dat u deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden aanvaardt, behalve in het geval de wijziging uw uitdrukkelijk instemming veronderstelt.

Waarschuwing

Wij streven ernaar de Website en de Downloadbare Content permanent toegankelijk te houden. We kunnen evenwel de permanente beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Website niet garanderen. Wij kunnen ons namelijk verplicht zien om de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten om technische onderhoudsredenen.

Er wordt bovendien meegegeven dat het internet en de informatica- en telecommunicatiesystemen fouten kunnen vertonen en dat onderbrekingen en pannes kunnen voorkomen. Wij kunnen desbetreffend geen enkele garantie verstrekken en zouden dus niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade eigen aan het voormelde gebruik van het internet en van de informatica- en telecommunicatiesystemen, meer bepaald en zonder dat deze opsomming beperkend is:

  • de slechte overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet;
  • indringing van buitenaf of de aanwezigheid van informaticavirussen;
  • de storing van ontvangstmaterieel of van de communicatielijnen; en

 

Toepasselijk recht en geschillen

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Voor eventuele problemen, gelieve contact op te nemen met onze Klantendienst:

consumercarenl@loreal.com
+32 2 210 06 78
Maandag tot vrijdag 9h-16h30
Bij gebrek aan een oplossing van het geschil in het kader van deze bemiddeling, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/gebruiksvoorwaarden" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/terms-of-use", "name": "Gebruiksvoorwaarden" } } ] }